Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1208 e936
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszalony-virus szalony-virus
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
7279 9393
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
7420 df49
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath
0444 4f4f
Reposted fromcalifornia-love california-love viablu blu
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viablu blu
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viablu blu
2722 6b87
Reposted fromcalifornia-love california-love viablu blu
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viahouseofpain houseofpain
Reposted frombluuu bluuu viaewuu ewuu
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaphilomath philomath
6512 1b3d 500
5113 d783
3014 bba3 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaonlythebrave onlythebrave
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaBilora Bilora
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBilora Bilora
Jest tak chyba, że taka miłość zdarza się raz. To dość odważna deklaracja, kiedy jesteś w stanie powiedzieć o kimś, że oddałbyś za niego życie, ale widzisz – ja byłam tego pewna. Taka miłość do bólu, kiedy nawzajem macie siebie dość, ale nie jesteście w stanie odpuścić, bo wiecie, że nigdzie indziej nie będzie tego, co jest tu – nawet jeśli boli tak, że wbija w ziemię.
Reposted fromzoou zoou viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl