Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viaewuu ewuu
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaphilomath philomath
6512 1b3d 500
5113 d783
3014 bba3 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaonlythebrave onlythebrave
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaBilora Bilora
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBilora Bilora
Jest tak chyba, że taka miłość zdarza się raz. To dość odważna deklaracja, kiedy jesteś w stanie powiedzieć o kimś, że oddałbyś za niego życie, ale widzisz – ja byłam tego pewna. Taka miłość do bólu, kiedy nawzajem macie siebie dość, ale nie jesteście w stanie odpuścić, bo wiecie, że nigdzie indziej nie będzie tego, co jest tu – nawet jeśli boli tak, że wbija w ziemię.
Reposted fromzoou zoou viaBilora Bilora
4927 4c3c
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadda madda
8661 1c51 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadda madda
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viamadda madda
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viamadda madda
Czekaj na właściwy moment, na tego mężczyznę, który sprawi, że twoje życie upije się miłością.
— Małgorzata Domagalik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Day #66 of ‘The Random Art Project’ to raise money for the...
Reposted fromcuty cuty viahouseofpain houseofpain
2457 9d07
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viahouseofpain houseofpain
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacontrolled controlled
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viacontrolled controlled
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacontrolled controlled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl