Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Day #66 of ‘The Random Art Project’ to raise money for the...
Reposted fromcuty cuty viahouseofpain houseofpain
2457 9d07
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viahouseofpain houseofpain
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacontrolled controlled
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viacontrolled controlled
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacontrolled controlled
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacontrolled controlled
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaphilomath philomath

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacontrolled controlled
1512 98d3 500
5228 f7cb 500

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromFlau Flau viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
2511 aeb3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBilora Bilora
2420 ace7

petalier:

@weheartit /entry/201985054

Reposted fromfreakish freakish viaBilora Bilora
5314 756e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBilora Bilora
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaolakocie olakocie
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl